Reklamační řád

        
Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího společnosti Aligastro CZ s.r.o., se sídlem Vondroušova 1190/41, Praha 6 163 00, IČ: 28867670


Reklamační řád blíže upravuje nároky práv z odpovědnosti prodávajícího (dále jen reklamace).

Postup při reklamaci

Kupující uplatní reklamaci písemně na adresu prodávajícího.

Reklamované zboží musí být kupujícím doručeno prodávajícímu na sjednané místo a to na náklady kupujícího.

Zboží odeslané k reklamaci musí být řádně zabaleno, nejlépe v originálním obalu a zabezbečeno proti poškození vlivem dopravy.

Reklamace musí obsahovat označení reklamovaného zboží, číslo faktury, dodací list nebo předávací protokol, popis důvodu reklamace.

K řádné reklamaci je prodávající povinen podat kupujícímu stanovisko k řešení nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží do reklamace.

Kupující je povinen reklamované zboží vyzvednout do 30 dnů ode dne kdy byla reklamace vyřízena a ukončena.

O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky.

Kupující má právo na vyřízení reklamace, nemá však právo na náhradu související škody či ušlého zisku.

 

Záruční doba a záruční podmínky

Pro kupujícího který není spotřebitel (nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky) je stanovena záruční doba na jakost 12 měsíců ode dne převzetí zboří.

 

Pro kupujícího spotřebitele (je to fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) je záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

 

Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání zboží. Obsahem záruky je odpovědnost prodávajícího za to, že předmět dodávky má v okamžiku přechodu vlastnického práva a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené v technických a dodacích podmínkách. Odpovědnost prodávajícího za vady na než se vztahuje záruka spočívá především v povinnosti bezplatného odstranění oprávněně a včas reklamovaných vad především opravou nebo výměnou součástí za bezvadné.

Podmínkou platnosti záruky je, aby předmět dodávky byl používán odborně k účelu, který je určen v návodu na obsluhu. Instalaci a seřízení musí provádět prodávající nebo odborná firma, která má oprávnění od prodávajícího s vyjímkou zboží, které je s podstaty věci funkční samo o sobě, či jen s pouhým zapojením do standardní elektrické sítě v zásuvce 230 V. V záruční době může být uplatněn pouze náhradní díl na záruku. Práci a cestu technika hradí kupující.

 

Záruky podle předchozích odstavců se nevztahují na nekovové materiály, jako např. guma, plasty,  sklo a jiné součásti rychlého opotřebení. Tyto záruky se rovněž nevztahují  na užitné a funkční vlastnosti zboží a na seřizování  ovládacích regulačních komponent zboží. (např. odvápňování, seřizování plynových hořáků)

 

Náklady spojené s vysláním servisního technika v případě, že nebudou zjištěny vady, na které se vztahuje záruka, nese osoba, která reklamaci uplatňovala.

 

Nároky ze záruky zanikají :

Jejich neuplatněním ve lhůtách stanovených v těchto záručních podmínkách.

Poškozením předmětu dodávky s vyjímkou havárie způsobené prokazatelně výrobní vadou.

Opravou nebo úpravou předmětu dodávky servisní firmou jinou, než uvedenou v záručních podmínkách.

Použitím předmětu dodávky způsobem a k účelům nebo v podmínkách pro které není určeno.


Za vady a poničení zboží přepravcem prodávající neručí.
Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat jeho nepoškozenost.
Pokud kupující zjistí poškození zboží vlivem přepravy, je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží.

 

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je účinný od 1.1.2023 a je k dispozici v sídle prodávajícho nebo na webových stránkách www.aligastro.cz