Obchodní podmínky společnosti ALIGASTRO CZ s.r.o.

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Uvedenými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Aligastro CZ s.r.o., se sídlem Vondroušova 1190/41, Praha 6, IČ: 28867670, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městsým soudem v Praze v oddílu C, vložka 150076 jako prodávajícím  a kupujícím. Prodávající je zároveň provozovatelem internetového obchodu na adrese http//: www.aligastro.cz . Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platným právním řádem ČR.

 

Pojmy vymezení:

 

Prodávající:

Aligastro CZ s.r.o.

Vondroušova 1190/41

163 00, Praha 6, 163 00

IČ: 28867670

DIČ:CZ28867670

tel. 725 005 695

e-mail: aligastro@aligastro.cz

 

Kupující:

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující který je spotřebitelem a nebo kupující který není spotřebitelem. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění včetně ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§1810 obchodního zákoníku a násl.) a zákona č.634/1992 Sb., ochrana spotřebitele, vplatném znění. pokud kupující spotřebitelem není, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, vplatném znění. Ustanovení, kde je kupující označen jako spotřebitel se na tyto vztahy neužije.

 

Kupující - spotřebitel

Je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci  samostatného výkonu svého povolání.

 

Kupující  - který není spotřebitel

Je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání.

 

Spotřebitelská smlouva

Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiný druh smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující - spotřebitel a na druhé straně prodávající.

 

Uzavření kupní smlouvy / objednání zboží

Kupující souhlasí s tím, že kupní smlouva bude uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku.

Objednávku lze učinit prostřednictvím elektronického obchodu, e-mailem: aligastro@aligastro.cz či osobně.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, která nabývá platnost po potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že snimi výslovně souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo, zejména v cenově náročnějších případech, vyžádat potvrzení objednávky.

Pokud se jedná o zařízení, které vyžaduje odbornou montáž a zaškolení obsluhy, bude k instalaci vyslán technik firmy Aligastro CZ s.r.o., pokud nebude dohodnuto jinak.

Kupující se zavazuje odebrat objednané  a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně případných dalších poplatků (dobírka, poštovné) uvedené v objednávce.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat zboží v souladu s objednvkou, vyhovující normám a předpisům ČR, vybavené českými návody k obsluze a předávacími protokoly či záručními listy.

 

Odstoupení od smlouvy / zrušení objednávky

Uzavřenou kupní smlouvu včetně cen lze měnit jen po dohodě smluvních stran.

Prodávající si vyhrazuje možnost zrušení objednávky nebo její části pokud došlo v katalogu zboží na internetové adrese prodávajícího ke zjevné chybě cen, popisu či vyobrazení. Ze stejných důvodů může od smlouvy odstoupit i kupující.

Dle §1829 o.z. má kupující - spotřebitel právo od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem) odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno nemůže kupující - spotřebitel odstoupit podle §1837 o.z. od smlouvy uzavřené distančním způsobem: - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy předá prodávajícímu zboží které obdržel neprodleně a to úplné, nepoškozené, včetně originálního obalu ve stavu v jakém zboží převzal. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než obdrží vrácené zboží.

V případě že kupující není spotřebitel řídí se Reklamačním řádem prodávajícího.

 

Ceny a platební podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění v důsledku pohybu kurzu Kč k zahraničním měnám, ale jsou vždy platné v okamžiku objednání.

Ceny zboží v internetovém obchodu jsou uvedeny bez DPH a včetně DPH.

Cena zboží nezahrnuje cenu za dopravu a instalaci zboží.

Cena za dopravu bude upřesněna prodávajícím při potvrzení objednávky dle vybraného druhu zboží pokud není u  zboží výslovně uvedeno doprava zdarma.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Aktuální způsoby platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při zadávání údajů pro objednání zboží.

Platbu lze provést v hotovosti při předání zboží, převodem z účtu, platba na dobírku.

Prodávající je oprávněn před dodáním zboží určit způsob platby a v některých případech požadovat na kupujícím zálohu.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za zboží na účet prodávajícího.

Převzetí zboží kupujícím je možné až po zaplacení kupní ceny pokud není dohodnuto jinak.

 

Dodací podmínky

Dodávka zboží bude provedena na adresu určenou kupujícím.

Kupující se stane vlastníkem předmětu koupě až po úplném zaplacení kupní ceny.

Daňový doklad ke zboží je součástí zásilky nebo je odeslán prostředky elektronické komunikace na elektronickou adresu kupujícího.

Dopravu zboží zajišťuje prodávající na základě volby kupujícího prostřednictvím přepravních společností či vlastní dopravou.

Cena za dopravu není součástí ceny zboží a je vždy kupujícímu upřesněna dle aktuálních poplatků přepravních společností.

Kupující je povinen zboží od přepravní společnosti převzít, zkontrolovat obsah a neporušenost obalu.

Jakékoli poškození zboží musí neprodleně zazanamenat do přepravního listu, popř. zboží odmítnout.

Při zjištění poškození zboží je povinen kupující tuto skutečnost nahlásit prodávajícímu.

V případě, že zboží kupující převezme jako neporušené uplatňění reklamace vlivem přepravy již není možné !

 

Záruky a záruční podmínky

Pro kupujícího který není spotřebitelem (nakupuje výrobyk či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky) je standardní záruční doba na jakost zboží 12 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není výrobcem upraveno jinak.

 

Pro kupujícího - spotřebitele je záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

 

Záruční podmínky jsou definované Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí obchodních podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy o.z. zejména ustanovením §2095-§2117, §2165-2174.

 

V záruční době může být uplatněn pouze náhradní díl na záruku. Práci, dopravu, cestu technika hradí kupující.

 

Reklamace

Uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího (dále jen reklamace) je kupující povinen provést písemnou formou vuči prodávajícímu přičemž taková reklamace musí obsahovat označení reklamovaného zboží, předávací protokol, číslo faktury a popis důvodu reklamace s návrhem na vyřízení reklamace.

K řádné reklamaci je prodávající povinen podat kupujícímu stanovisko k řešení nejpozději do 30 dnů od jeho převzetí.

V případě včasné reklamace vad vyřídí tuto reklamaci prodávající v přiměřené době dle vlastní volby některým z vhodných způsobů dle § 436 odst.1 nebo §437 o.z. (odstranění opravitelných vad, slevy z kupní ceny, případně odstoupení od smlouvy.)

Reklamované zboží musí být kupujícím vráceno prodávajícímu na sjednané místo určené prodávajícím.

Kupující má právo na vyřízení reklamace, nemá však právo na náhradu související škody či ušlého zisku.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pro interní potřebu prodávajícího. Osobní údaje kupujících nebudou zveřejněny, poskytnuty třetím osobám či jinak zneužity. Při nakládání s osobními údaji se prodávající zavazuje řídít Zákoníkem č.101/200 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Případné spory z kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím budou přednostně řešeny smírně, jinak budou řešeny dle platného právního řádu ČR příslušnými soudy.

Kupující  - spotřebitel je oprávněn, pokud budou prodávajícím porušena jeho práva obrátit se na Českou obchodní inspekci.

Prodávající si vymezuje právo na případné tiskové chyby, technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1.1.2014 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek prodávajícího.

 

Pro dotazy a telefonické objednávky volejte:
725 005 695